Kontakt

Rodziny zastępcze kraków
pomoc społeczna kraków
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodziny zastępcze kraków
pomoc społeczna kraków

Podziel się swoimi wątpliwościami, potrzebami i oczekiwaniami.

Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.

604 482 162

Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.

mkowalewska-rsc@onet.pl

Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Słownik pojęć użytych w regulaminie i obowiązujący w Firmie Marta Kowalewska :
o Usługobiorca – osoba lub podmiot zgłaszający na szkolenie, również płatnik
szkolenia.
o Usługodawca – Firma Marta Kowalewska z
siedzibą w Krakowie.
o Uczestnik – osoba zgłoszona przez zamawiającego lub osoba indywidualna, która zgłosiła się na szkolenie.
o Szkolenie – usługa prowadzona zgodnie z opracowanymi przez Usługodawcę
programami zajęć, prowadzona z użyciem różnych metod i mająca różne
formy.
o Umowa – dokument akceptacji warunków przedstawionych w ofercie zawarty
pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, na podstawie którego realizowana
jest usługa i wystawiana faktura.

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach, diagnozach
predyspozycji oraz coachingach a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem,
warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także akceptuje
wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§2 ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

1. Szkolenia realizowane są wg programu i pisemnie potwierdzonych warunków z
podaniem zakresu godzinowego i szczegółowego harmonogramu.
2. Usługodawca jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu Usługobiorcy.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po dokonaniu opłaty, ma on prawo
wziąć udział w kolejnym terminie szkolenia. Usługodawca nie zwraca opłaty za
nieobecność uczestnika na szkoleniu, która nie wyniknęła z winy Usługodawcy.
4. Usługodawca zapewnia uczestnikom zdalne wsparcie techniczne w okresie 30 dni od
daty zakończenia szkolenia

§ 4 Odwołanie szkolenia

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacyjnej szkolenia w terminie
do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany te mogą dotyczyć terminu, miejsca
szkolenia lub prowadzącego zajęcia.
2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających
przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Usługodawcy,
Usługodawca zobowiązuje się do ustalenia kolejnego terminu, odpowiadającego
wszystkim uczestnikom.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Usługodawcę, Usługodawca zobowiązuje się
zwrócić 100% kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Usługobiorcy przekazać
na poczet innego terminu lub szkolenia organizowanego przez Usługodawcę.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na
co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia.
2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy
o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu.
3. Pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę po zakończeniu szkolenia.
Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
4. Ceny szkoleń podane są w kwotach netto. Szkolenia podlegają opodatkowaniu
stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie  art. 43 pkt. 26 i
pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, tekst jednolity).

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Bez kosztowe anulowanie rezerwacji miejsca na kursie możliwe jest nie później niż na
7 dni przed jego rozpoczęciem.
2. W przypadku rezygnacji z szkolenia na 6 lub mniej dni Zamawiający zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty stanowiącej 50% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT
wystawionej po zakończeniu zajęć.
3. Informacja o rezygnacji z szkolenia musi być w formie pisemnej i może być przesłana
listem lub w formie skanu/zdjęcia pocztą elektroniczną.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty zakończenia świadczenia usługi szkoleniowej.
2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej i przesłać na adres
mkowalewska-rsc@onet.pl.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 nazwę/imię i nazwisko Usługobiorcy,
 adres siedziby/zamieszkania Usługobiorcy,
 przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce jej realizacji),
 uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
 oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.
5. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości, w części lub Usługodawca może
odmówić jej uwzględnienia.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zgłoszenie udziału w szkoleniu, Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie
swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Dane osobowe udostępnione przez
Usługobiorcę wykorzystywane będą w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy wobec
Usługobiorcy. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę oraz zgoda na ich
przetwarzanie są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych usług.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich edytowania oraz
uzupełniania.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

1. Treść wszelkich materiałów szkoleniowych udostępnianych przez Usługodawcę
podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), a ich
reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub dystrybucja jest
zabroniona.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Usługodawca.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.